Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Katalogi kartkowe wydawnictw ciągłych

Katalogi Wydawnictw Ciągłych:

Układ

Wyżej wymienione katalogi ułożone są w odrębnych ciągach alfabetycznych wg haseł tytułowych (katalog czasopism i wydawnictw seryjnych, katalog kalendarzy) lub wg nazw instytucji sprawczych (katalog sprawozdań administracyjnych).

Rodzaje kart katalogowych:

Opis na karcie katalogowej

Opis katalogowy wydawnictw ciągłych na karcie głównej najczęściej zawiera następujące elementy:

W rubrykach wyszczególniających podane są roczniki i numery znajdujące się w Bibliotece. W rubryce „Uwagi” zamieszczone są informacje o wszelkich zmianach i/lub niekompletności roczników, defektach itp.

Wydawnictwa ciągłe kataloguje się pod pierwotnymi tytułami, od późniejszych zmienionych tytułów stosuje się odsyłacze, np. „Przegląd Poranny” zob. „Kurier Poranny”.

Często opis katalogowy i zasób jednego wydawnictwa ciągłego zajmują kilka kart głównych, które są wówczas numerowane jako „fol.1”, „fol.2” itd.

W przypadku, gdy Biblioteka posiada kilka egzemplarzy tego samego wydawnictwa ciągłego, oznacza się je na kartach katalogowych jako „Egz. I”, „Egz. II” itd.

Zasady szeregowania

Podstawą układu kart katalogowych jest porządek alfabetu polskiego. Znaki diakrytyczne, stosowane w obcych językach np. č, nie są uwzględniane przy szeregowaniu kart w katalogu, z wyjątkiem niemieckich ö, ä, ü, które rozwiązuje się jako oe, ae, ue i szereguje w odpowiedniej kolejności, np. hasło Völkerbund jako Voelkerbund. Alfabety niełacińskie (np. rosyjski, ukraiński, grecki) są transliterowane wg innych zasad niż w katalogu online bibliotek UW (Zobacz ulotkę dot. transliteracji). Wyrazy podane w nieaktualnej pisowni szereguje się wg aktualnie obowiązującej formy zapisu, np. Kuryer szereguje się jako Kurier.

Elementem szeregującym są kolejno po sobie następujące wyrazy a w ich obrębie litery. Jako oddzielne wyrazy traktuje się skróty literowe bez względu na interpunkcję, np.: PKO i P.K.O.

Rodzajniki zamieszczone na początku tytułów są w szeregowaniu pomijane, np. czasopisma „Der Spiegel” szukamy pod literą „S”. Rodzajniki występujące wewnątrz tytułów traktowane są w szeregowaniu jako samodzielne wyrazy.

Wydawnictwa ciągłe o tym samym tytule szereguje się w alfabetycznej kolejności ich miejsc wydania, np. „Solidarność”. Gdańsk, następnie „Solidarność”. Gliwice. W obrębie tego samego miejsca wydania identyczne tytuły szereguje się chronologicznie, według chronologii zstępującej. Przy tytułach rodzajowych, takich jak „Biuletyn”, „Biuletyn Informacyjny”, „Informator”, „Komunikat”, „Zeszyty Naukowe” itp., kolejnym szeregującym elementem opisu jest nazwa wydawcy podana w strukturze hierarchicznej np.: Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Prasy i Informacji.

Sygnatury

Na kartach katalogowych występują różne rodzaje sygnatur (podane zawsze w lewym, górnym rogu). Przy zamawianiu danego wydawnictwa ciągłego należy podać wszystkie znaki sygnatury, np.: S.15303, 2g.21.4.1. , 045203=Cim. Nie należy podawać oznaczenia egzemplarza np. Egz.I. oraz numeracji kart, np.: fol. 3.

Występujące przy sygnaturze nazwy lub symbole oddziałów BUW, np.: OIN, Gab. Rycin, Gab. Rękop., St. Druki, Kartografia, Biuro Katalogowe, z wyjątkiem Cim. (cimelia) oznaczają, że wydawnictwo znajduje się w danej pracowni i może być udostępnione w tej pracowni lub w Czytelni Ogólnej, po uprzednim złożeniu zamówienia. Uwaga! Nieaktualne są następujące adnotacje: Czytelnia Główna, Czytelnia Podr., Czytelnia Bibl. Wydawnictwa z tymi adnotacjami znajdują się w Magazynie lub w Wolnym Dostępie Biblioteki.

Na kartach dostępne są informacje o zmikrofilmowanych wydawnictwach ciągłych, udostępnianych wyłącznie w postaci mikrofilmu w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform.

Na kartach katalogowych wydawnictw ciągłych znajdujących się w Wolnym Dostępie są pieczątki, wskazujące symbol szerokiej dziedziny. Wydawnictwa ciągłe, których nie ma w Wolnym Dostępie, a znajdują się w magazynie BUW, mogą być zamawiane do Czytelni Ogólnej.

Czasopisma, kalendarze i sprawozdania administracyjne starodruczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni Gabinetu Starych Druków.

Katalog Sprawozdań Administracyjnych

Obejmuje wydawnictwa o charakterze administracyjnym, jak sprawozdania, informatory szkół, składy osobowe, spisy wykładów itd. Składa się z trzech odrębnych katalogów alfabetycznych:

W ramach każdego katalogu karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według nazw miejscowości, w których znajdują się siedziby instytucji. Nazwy te znajdują się w prawym górnym rogu karty katalogowej. Następnym elementem szeregującym jest pierwszy rzeczownik występujący w nazwie instytucji, np.: Bank Polski, [Bank] Polski Akcyjny Bank Komercyjny Sp. Akc. W przypadku, gdy Biblioteka posiada więcej niż jedno wydawnictwo ciągłe o charakterze administracyjnym tej samej instytucji, elementem szeregującym jest tytuł tego wydawnictwa, np.: Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu i spis wykładów, Uniwersytet Warszawski. Spis zajęć dydaktycznych.

Katalog Kalendarzy

Zawiera opisy wydawnictw ciągłych posiadających kalendarium lub układ treści wg kalendarza (np. kalendarze liturgiczne) oraz spisy duchowieństwa i informatory o diecezjach lub zakonach. Ogólne zasady ich szeregowania są takie same jak dla innych wydawnictw ciągłych. Wyjątek stanowią: