Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Katalog kartkowy alfabetyczny wydawnictw zwartych/książek

Katalog zawiera opisy dzieł wydanych od 1801 roku i wpływających do Biblioteki do 1997 roku. Kontynuacja w Katalogu online bibliotek UW.

Układ

W katalogu karty ułożone są w porządku alfabetycznym wg haseł autorskich i tytułowych, które tworzą jeden wspólny szereg. Hasło autorskie (nazwisko i imię autora/autorów) nadano publikacji napisanej przez jednego, dwóch lub trzech autorów. Hasło tytułowe (pierwszy wyraz tytułu) nadano publikacji zbiorowej, napisanej przez więcej niż trzech autorów lub wydanej anonimowo.

Katalog zawiera też odsyłacze:

Zasady szeregowania

Podstawą układu kart jest porządek alfabetu polskiego. Uwzględnione są tylko polskie znaki diakrytyczne: ć, ń, ó, ś, ż, ź, np.: CYWIŃSKI Zbigniew, CZYŻEWSKA Halina, ĆWIERCZAKIEWICZOWA Lucyna.

Znaki diakrytyczne stosowane w obcych językach, np. c, š, ž nie są uwzględniane przy szeregowaniu kart w katalogu. Sprowadza się je do liter podstawowych, np. SAFAREWICZOWA Helena, ŠAFAIK Edouard, ŠAFAIK Pavel Josef, SAFERNA Jerzy. Wyjątkami są niemieckie znaki diakrytyczne: ä, ö, ü, które rozwiązywane są jako: ae, oe, ue i szeregowane w odpowiedniej kolejności np.: MÄHL jako MAEHL, ÖSTERREICH jako OESTERREICH, MÜLLER jako MUELLER.

Hasła publikacji w alfabecie cyrylickim są transliterowane, tzn. poszczególne litery danego alfabetu zastępuje się ustalonymi znakami alfabetu łacińskiego, otrzymują one np. formę: Čechov Anton Pavlovič, Esenin Sergej Aleksandrovič, Puškin Aleksandr Sergeevič, Đilas Milovan itd. (Zobacz ulotkę dot. transliteracji). Transliteracja w katalogu kartkowym różni się od transliteracji w katalogu online.

Elementem podlegającym szeregowaniu jest wyraz, a nie poszczególne litery, np. Z materiałów, Z zagadnień, ZA drutami, ZAALBERG C. A.

Jeżeli hasło autorskie i tytułowe ma to samo brzmienie – hasło tytułowe poprzedza hasło autorskie, np. ATLAS anatomii zwierząt, ATLAS Roman.

Zasady szeregowania – hasła autorskie

W obrębie hasła autorskiego najpierw szeregowani są cesarze, królowie, papieże, święci, pseudonimy i dopiero na końcu autorzy, np. JAN VI, cesarz bizantyjski, JAN III SOBIESKI, król Polski, JAN OD KRZYŻA, św., JAN Z GŁOGOWA, JAN (pseudonim), JAN Eduard von.

Przy identycznych nazwiskach o szeregowaniu decydują imiona, np. BAR A., BAR Adam, BAR Ludwik.

Hasła autorskie o identycznych nazwiskach i imionach rozdzielone są zastawkami z bliższymi danymi, np. datą urodzenia, nazwą zawodu lub oznacza porządkowymi cyframi rzymskimi I, II, np. KOWALSKA Anna I, KOWALSKA Anna II.

Nazwiska złożone z rodzajnikami, przyimkami, ze zrostami rodzajników, ze stałymi przydawkami i przedrostkami szereguje się jako jednowyrazowe, np. DEALAROCHE Hippolyte, DE LA ROCHE Mazo, DUMAT Bożena, DU MAURIER Daphne.

Nazwiska z przedrostkami Mc mają w katalogu postać M[a]c np.: M[a]c Call Robert B.

Nazwiska podwójne szereguje się po nazwiskach pojedynczych, np. GAJEWSKA Bożena, GAJEWSKA-Kraczkowska Hanna.

Karty w obrębie jednego autora są uszeregowane wg następującej kolejności:

  1. nazwisko i imię podane w cudzysłowie (dotyczy prac poświęconych danemu autorowi),
  2. odsyłacze,
  3. zbiorowe wydania dzieł (w porządku chronologicznym),
  4. częściowe wydania dzieł (w porządku chronologicznym),
  5. poszczególne dzieła w porządku alfabetycznym,
  6. tłumaczenia (w porządku alfabetycznym języków),
  7. dzieła pisane wspólnie z innymi autorami.

Zasady szeregowania – hasła tytułowe

Hasła tytułowe szereguje się według pierwszego wyrazu z wyłączeniem:

Hasło tytułowe może być jedno lub wielowyrazowe, np.: KONFERENCJA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI.

Uwspółcześnia się pisownię wyrazów będącym hasłem, np.: BIBLJOTEKA = BIBLIOTEKA, MATERYAŁY, MATERJAŁY = MATERIAŁY itd.

Liczebniki występujące w tytule publikacji, a zapisane cyfrą podawane są słownie, np.: 150 lat fotografii polskiej = [Sto pięćdziesiąt] lat fotografii polskiej; X wycieczek po kraju = [Dziesięć] wycieczek po kraju, wyjątek stanowią liczebniki porządkowe określające kolejność wydawniczą, np.: XV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN… = Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN.

Sygnatury

Na karcie katalogowej danej pozycji podana jest sygnatura lub sygnatury (w przypadku kilku egzemplarzy tej samej pozycji). Może to być :

Występujące przy sygnaturze nazwy lub symbole oddziałów BUW, np. OIN, Gab. Rycin, Gab. Rękop., St. Druki, Kartografia, Biuro Katalogowe, oznaczają , że publikacja znajduje się w danej pracowni i może być udostępniona w tej pracowni lub w Czytelni Ogólnej, po uprzednim złożeniu zamówienia. Uwaga! Nieaktualne są następujące adnotacje: Czytelnia, Czytelnia II, Czytelnia Profesorska, Czytelnia Bibliologiczna, Oddz. Prac. Naukowych, Archiwum im. Marii Konopnickiej. Publikacje z tymi adnotacjami znajdują się w Magazynie lub w Wolnym Dostępie Biblioteki.

Przy zamawianiu danej publikacji należy podać wszystkie znaki sygnatury (np.: 4.8.9.25. [233]; S.8572 [239]).