Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Kartkowy katalog alfabetyczny Gabinetu Starych Druków

Katalog kartkowy Gabinetu Starych Druków zawiera opisy wydawnictw zwartych (książek, druków ulotnych) oraz seryjnych opublikowanych od XVI do końca XVIII wieku. Opisy kalendarzy i czasopism z tego okresu są wykazane w zeskanowanym Katalogu Czasopism; opisy druków z XV wieku (inkunabułów) są dostępne w Katalogu online bibliotek UW.

Katalog druków XVI wieku

Katalog tworzą karty główne i odsyłaczowe ułożone w jednym ciągu wg alfabetu haseł autorskich i tytułowych.

Karty główne zawierają opisy bibliograficzne poszczególnych edycji dzieła. Hasłem autorskim jest nazwisko i imię lub imię (z dopowiedzeniem) głównego lub pierwszego twórcy dzieła, wydawcy w przypadku antologii, promotora dysertacji. Hasło tytułowe druków wydanych anonimowo stanowi tzw. rzeczownik rządzący (nie pierwszy wyraz), a dla ksiąg świętych, druków liturgicznych, anonimów klasycznych - tytuł ujednolicony utworzony zgodnie z obowiązującymi normami. Statuty i prawa miejskie poszczególnych miast, regionów, itp. są skatalogowane pod nazwą miasta, regionu, itp.

Dla haseł autorskich, instytucji (soborów, kolegiów) i tytułów ujednoliconych przyjęto w zasadzie łacińską wersję językową, wyjąwszy autorów używających wyłącznie (lub najczęściej) narodowej formy nazwiska. Nazwy miast podane są we współczesnej formie. W hasłach obejmujących dużą liczbę kart (np. BIBLIA) orientację w układzie zapewniają specjalne zastawki (karty rozdzielcze).

Karty odsyłaczowe uwzględniają:

Przykładowe hasła główne:
GLOGOVIENSIS Ioannes; HOSIUS Stanislaus; IOANNES VI, Cantacuzenus Paleologus, imper. Byzantiae; MATTHIAS de Miechów; KOPERNIK Mikołaj; SIGISMUNDUS III Vasa, rex Poloniae; AUCTORES HISTORIAE ECCLESIASTICAE; CONCILIUM TRIDENTINUM; COLLEGIUM Conimbricense Societatis Iesu; CORPUS IURIS CIVILIS; DE IMITATIONE CHRISTI; FORMULARIUM; FORCALQUIER (provincia) - Statuta; GERMANIA - Ordnungen.

Szeregowanie kart w katalogu

Przy szeregowaniu haseł obowiązuje porządek alfabetu łacińskiego. Nie uwzględnia się polskich znaków diakrytycznych (np.: LASCOVIUS Petrus; ŁASICKI Jan; LASCIUS Christoph; ŁASKI Jan, sen.) rozróżnienia liter I, J, V, W ani znaków stosowanych w obcych językach (np. ê-e, ô-o); umlauty języka niemieckiego szeregowane są jako podwójne litery (ä = ae, ü = ue, itp.).

Hasła tytułowe dzieł opublikowanych w alfabetach innych niż łaciński (cyrylicki, grecki, hebrajski) są transliterowane i zapisywane literami łacińskimi.

Hasła autorskie:

Szeregowanie kart w obrębie dzieł jednego autora

Hasła tytułowe

Hasła tytułowe poszczególnych typów druków:

Sygnatury

Na każdej karcie katalogowej (głównej i odsyłaczowej) podane są sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy. Towarzyszący sygnaturze skrót "adl." (adligatus) oznacza, iż egzemplarz jest współoprawny z innymi w tzw. klocku introligatorskim. Cyfry umieszczone w nawiasach kwadratowych po sygnaturze oznaczają numer tomu lub części. Sygnatury rozpoczynające się od nazwy Gabinetu lub Instytutu/Wydziału dotyczą egzemplarzy pochodzących ze zbioru danej jednostki uniwersyteckiej.

Przykładowe sygnatury:

KATALOG DRUKÓW XVII-XVIII wieku

Katalog tworzą karty główne i odsyłaczowe ułożone w jednym ciągu wg alfabetu haseł autorskich i tytułowych.

Karty główne zawierają opisy bibliograficzne poszczególnych edycji dzieła. Hasłem autorskim jest nazwisko i imię lub imię (z dopowiedzeniem) głównego lub pierwszego twórcy dzieła, wydawcy w przypadku antologii, promotora dysertacji. Hasło tytułowe druków wydanych anonimowo stanowi pierwszy wyraz lub tzw. rzeczownik rządzący (np. dla druków urzędowych hasło: Ordnung - Wrocław), a dla ksiąg świętych, druków liturgicznych, anonimów klasycznych - tytuł ujednolicony utworzony zgodnie z obowiązującymi normami.

Hasła autorskie podano w językach narodowych, wyjąwszy autorów używających wyłącznie (lub najczęściej) narodowej lub łacińskiej formy nazwiska (np. IOANNES a Jesu Maria, karmelita); nazwy świętych, papieży, panujących, a także zakonów, miast – po polsku (np. JAN Kanty, św.; JAN III Sobieski, król polski; JAN WILHELM, palatyn reński; PIJARZY - konwikt warszawski). Formy łacińskie obowiązują dla haseł druków liturgicznych (BIBLIA, MISSALE, itp.).

W hasłach obejmujących duża liczbę kart (np. BIBLIA, BREVIARIUM, GESANGBUCH, JAN, itp.) orientację w układzie zapewniają specjalne zastawki (karty rozdzielcze).

Karty odsyłaczowe uwzględniają:

Szeregowanie kart w katalogu

Przy szeregowaniu haseł obowiązuje porządek alfabetu łacińskiego. Nie uwzględnia się polskich znaków diakrytycznych (np.: ŻYDZI, ZYGMUNT I Stary, król polski, ZYGMUNT II August, król polski , ŻYWOTY, ŻYWY, ZYMIŃSKI Łukasz), rozróżnienia liter I, J, V, W ani znaków stosowanych w obcych językach (np. ê-e, ô-o); umlauty języka niemieckiego szeregowane są jako podwójne litery (ä = ae, ü = ue, itp., np.: NŰTZLICHSTE, NUGATE).

Elementem branym pod uwagę przy szeregowaniu haseł jest wyraz, a nie poszczególne litery (np.: O Aeneaszu, O Akademii […] O Związkach, OATES Titus, OB, OBADJA Assur [pseud.]). Zasada ta nie dotyczy kryptonimów szeregowanych na początku danej litery według kolejności alfabetu liter (np. O.D.H. [krypt.], O.S. [krypt.]).

Hasła tytułowe dzieł opublikowanych w alfabetach innych niż łaciński (cyrylicki, grecki, hebrajski) są transliterowane i zapisywane literami łacińskimi.

Hasła autorskie

Szeregowanie kart w obrębie dzieł jednego autora:

Hasła tytułowe

Sygnatury

Na kartach katalogowych (głównych i odsyłaczowych) podane są sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy. Towarzyszący sygnaturze skrót "adl." (adligatus) oznacza, iż egzemplarz jest współoprawny z innymi w tzw. klocku introligatorskim. Cyfry umieszczone w nawiasach kwadratowych po sygnaturze oznaczają numer tomu lub części. Sygnatury przekreślone są nieaktualne (przesygnowane na sygnatury nowe). Przy zamawianiu danej publikacji należy podawać wszystkie znaki wchodzące w skład sygnatury gdyż stanowią integralną jej część i pozwalają odnaleźć egzemplarz w magazynie.

Przykładowe sygnatury: