Pamiętaj!

Rozpoczynaj poszukiwania od Katalogu online bibliotek UW

Katalog kartkowy Archiwum Kompozytorów Polskich

Katalog obejmuje 57 szuflad. Tworzony był od chwili powstania placówki w 1958 roku. Obecnie stanowi jedynie częściową informację o zasobie Archiwum. Sukcesywny i intensywny napływ materiałów archiwalnych nie pozwala na bieżące i kompletne uzupełnianie informacji na poziomie katalogu kartkowego. Archiwum Kompozytorów Polskich gromadzi pełne spuścizny lub ich fragmenty, obejmujące materiały bardzo zróżnicowane formalnie – prócz rękopisów muzycznych i szkiców także korespondencję, pisma literackie i publicystyczne, dokumenty, pamiątki itp. Katalog kartkowy zawiera jedynie wybrane grupy dokumentów: rękopisy muzyczne oraz korespondencję.

Rękopisy muzyczne

Katalog obejmuje 5 szuflad; układ alfabetyczny według nazwisk kompozytorów:

  1. A – Kr
  2. Ku – Mak
  3. Mal – Roz
  4. Róż – T
  5. W – Ż

Dodatkowo: szuflada z muzyką teatralną i filmową – także w układzie alfabetycznym według nazwisk kompozytorów, oraz dwie szuflady autorów tekstów, jakie zawierają wymienione w katalogu utwory muzyczne:

  1. Muzyka teatralna i filmowa
  2. Autorzy tekstów A – P
  3. Autorzy tekstów R – Z

Katalog nie uwzględnia spuścizn nabytych w latach ostatnich: Witolda Rudzińskiego, Andrzeja Czajkowskiego, Tadeusza Bairda (tylko fragmenty), Stefana Behra, Wojciecha Łukaszewskiego, Mariana Sawy i in.

Korespondencja

Podobnie jak w przypadku rękopisów muzycznych, katalog obejmuje jedynie część zbiorów, opracowywanych początkowo w sposób bardzo szczegółowy. Systematyka obejmuje tu odrębnie:

Znaczna część katalogu obejmuje opublikowaną już w całości korespondencję Karola Szymanowskiego, a także korespondencję Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, którego archiwum zostało w latach 60. XX wieku przewiezione do Polski i umieszczone w AKP BUW.

Katalog nie uwzględnia obszernych spuścizn muzykologicznych, jakie od początku XXI zaczęły napływać do AKP, m. in.: Zofii Lissy, Józefa Michała Chomińskiego, Tadeusza Kaczyńskiego, Tadeusza Ochlewskiego. Ponadto korespondencję kompozytorów: Witolda Rudzińskiego, Romana Palestra, Tadeusza Bairda i in. Nie obejmuje ponadto takich grup dokumentów jak: fotografie, dokumenty biograficzne i życia społecznego, teksty, muzealia. Informacja o tych zasobach dostępna jest na miejscu, w Gabinecie Zbiorów Muzycznych.

Katalog dawnych rękopisów muzycznych

Zawiera (w czterech szufladach) opisy rękopisów muzycznych z XVI-XIX w. (ze zdecydowaną dominacją wieku XVIII), gromadzonych przez dawny Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, przekształcony później w Instytut Muzykologiczny. Zostały one przeniesione po wojnie do Warszawy, wraz z całą biblioteką powołanego na krótko Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oryginalne katalogi tej kolekcji zaginęły podczas II wojny światowej, zbiory zostały więc opracowane na nowo, częściowo jeszcze we Wrocławiu, później – w Warszawie, po powołaniu Oddziału Zbioru Muzycznych BUW . Duża część muzykaliów pochodzi z kasat klasztornych oraz z przejmowanych zbędnych zbiorów kościelnych, dokumentując życie muzyczne we Wrocławiu i różnych miejscowościach Dolnego Śląska. W ogromnej większości jest to muzyka religijna, z ośrodków zarówno katolickich, jak i różnych wspólnot ewangelickich (w tym ciekawy zbiór braci czeskich). Około 1/4 stanowią kompozycje anonimowe (te są w katalogu uszeregowane wg form muzyczno-liturgicznych, np. arie, kantaty, msze, nieszpory itp.). Tzw. „Kolekcja śląska” jest obecnie przedmiotem opracowania w ramach międzynarodowego projektu RISM i częściowo dostępna już w bazie online: http://opac.rism.info. W trakcie retrokonwersji kolekcji udaje się identyfikować część kompozycji anonimowych, bazy RISM zawierają również bardziej szczegółowe opisy poszczególnych pozycji, więc kwerendę dot. dawnych rękopisów należy rozpocząć od tej właśnie bazy.

Katalog alfabetyczny druków muzycznych XVI-XX w.

Katalog obejmuje karty z opisami bibliograficznymi wydawnictw nutowych oraz odsyłaczami. Powstawał od momentu powołania Oddziału (obecnie Gabinetu) Zbiorów Muzycznych BUW w 1954 r. Rozpoczęto wówczas systematyczne katalogowanie dużej kolekcji muzykaliów przejętych ze zlikwidowanego wówczas Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – w dużej mierze zasób nut i książek gromadzonych tam od I poł. XIX w. (oryginalne katalogi tej kolekcji zaginęły podczas wojny) oraz opracowywano druki muzyczne które wpływały do BUW jako egzemplarz obowiązkowy, a także pochodzące z kupna i darów. Specyfiką katalogu muzykaliów jest, że oprócz kart katalogu alfabetycznego wg nazwisk kompozytorów katalog zawiera także karty odsyłaczowe autorów tekstów wokalnych (np. pieśni i oper), a także tytułów dzieł operowych oraz transkrypcji. W katalogu wyodrębniono część dotyczącą starych druków (XVI-XVIII w.), podzielonych na trzy stulecia, oraz katalog druków nowych, XIX-XXI. Uzupełnieniem katalogu jest indeks autorów tekstów wokalnych i librecistów. Karty są zgromadzone w 53 szufladach.